Adnan Dalgakıran MAKFED’de yeniden başkan seçildi – Adnan Dalgakıran elected as the president of MAKFED (Machinery Federation) once more

Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden 20 derneğin üst kuruluşu olan Makine Federasyonu’nun (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu’nda Adnan Dalgakıran bir dönem daha Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Genel Kurul konuşmasında makine sanayiinin ekonominin itici gücü olduğuna dikkat çeken Dalgakıran, sektörün federasyon çatısı altındaki örgütlenmesini tamamlayarak geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

MAKFED’in 3. Olağan Genel Kurul toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin açılış konuşmasıyla başladı

Makine sektörünün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek ve sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek işbirliği kültürü oluşturmak amacıyla 2014 yılında 14 kurucu derneğin bir araya gelmesiyle kurulan ve bugün 20 üyeye ulaşan MAKFED’in 3. Olağan Genel Kurul toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin açılış konuşmasıyla başladı. Sektörün MAKFED çatısı altında güçlü bir örgütlenmeye kavuşmuş olmasının, planlama ve uygulamalarda getirdiği faydaların altını çizen Büyükdede, ülkemizde gerçekleştirilen büyük alt yapı ve endüstri yatırımlarından yerli makine imalatçılarının daha fazla pay almaları için tedbirler geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Teknolojiye yatırım yaparak niteliksel bir dönüşüm sağlamalıyız”

Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasında en etkin rolü makine sektörünün oynadığına dikkat çeken MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, “Makine sektörünün en önemli zenginliği sahip olduğu insan kaynağıdır ve niteliksel dönüşümü sağlayacak asli unsur beşeri sermayemizde bir dönüşüm gerçekleştirmektir. Biz yatırım harcamalarımızı öncelikle teknolojik rekabette firmalarımızı öne çıkaracak unsurlar için yapabilmeliyiz. Oysa yatırım yeri maliyetleri, Ar-Ge’ye ayırabileceğimiz kaynakları daha baştan tüketiyor. Tüm bunların yanında kayıt dışının körüklediği ölçeksizlik ve tekno-ekonomik kapasitelerde zaafiyet sorununu aşmaya çalışıyoruz. Üstelik bütün bunları, finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir süreçte başarmak için gayret ediyoruz” dedi. Dalgakıran öncelikle ele alınması gerekli konuları; kamu alımlarında yerli malına referans sağlayacak imkanlar yaratılması, Ar-Ge’ye kaynak tahsisinin arttırılması yanında ciddi miktarda verilen yatırım destek ve teşviklerinde etki analizinin yapılması ve girişimci niteliğinin arttırılması olarak sıraladı.

Tüzük değişiklikleri sektörel açılımı hedefliyor

MAKFED tüzüğünde yapılan değişikliklerle Federasyonu büyütme yönünde açılımlar yapılırken, her alt-sektörden sadece bir derneğin üye kabul edilmesi uygulamasına devam edilmesi kararı alındı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “MAKFED’in tüzüğü, uzun zamandır iç içe olduğumuz AB federasyonlarının deneyimleri gözetilerek, kurucu derneklerimizin tam mutabakatı ile oluşturulmuştur. Dışarıdan muhafazakâr bir tüzük olarak algılanmakla birlikte, temel amaç üye derneklerin güçlerini pekiştirerek kendi segmentlerinde tek temsilci halinde kalmalarıdır. Her segmentten tek derneği üye yapabiliyor oluşumuz, iş dünyamızda yeni dernekler kurmak yerine mevcut dernek altında örgütlenerek, iç dinamiklerle derneğin başarısını yükseltmek gayesiyledir. MAKFED üyeleri, her ülkeden yalnızca bir derneğin üye olabildiği AB örgütlerinde büyük kabul görüyor, Türkiye’nin temsilcileri olarak başkanlık görevine kadar sorunsuzca yükselebiliyor.” 3. Olağan Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda yapılan tüzük değişikliğinin, paydaşlara sağladığı açılım konusunda ise Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mevcut tüzükle 20 üyeye ulaşan üye tabanımız makine imalat sektörünün hemen bütün alt dallarını kapsar hale gelmiştir. Ancak makine imalat sektörünün ülkemizde odağa yerleşerek büyük sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel dernekler ve diğer paydaşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve müşterek mesaiyi zorunlu hale getirmiştir. Genel Kurulumuzda iki önemli açılım sağladık: biri alt sektör dernekleri dışındakilere de MAKFED çatısı altında çalışma imkânı doğmasıdır. Diğeri ise federasyonun adının kısaltılarak “Makine Federasyonu” haline dönüştürülmesidir ki bu tercih gelecekte hedeflediğimiz faaliyet tarzımızın bir göstergesidir. MAKFED’in giderek yükselen başarısı ve özgüveni peyderpey yeni açılımlara zemin hazırlayacaktır.”

MAKFED 2020-2021 Dönemi Kurulları

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Adnan Dalgakıran, Cem Büyükcıngıl (AMD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Mustafa Merih Özgen (İMDER), Ender Akbaytogan (İSDER), Ayk Serdar Didonyan (İSKİD), Ali Eren (KBSB) , Emre S. Gencer (MİB), Hüseyin Semerci (PAGDER), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD),Şenol Önal (TARMAKBİR),Adil Nalbant (TEMSAD), Önder Bülbüloğlu (TEVİD).

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Mustafa Sabri Erol (AİMSAD), Cemal Dener (SAHA), Mehmet Özdeşlik (EFSİAD), İbrahim Yıldırım (EMOSAD).

Denetim Kurulu (Asil Üyeler)

Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Burhan Fırat (ARÜSDER), Uğur Karaduman (BESİAD)

Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Emine Nurdan Yücel (POMSAD), Mehmet Ağrikli (TEMSAD), Burç Angan (PAGDER)